6. ІНВЕСТИЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ. Інвестиції: Шпаргалка

15.07.2016

6. ІНВЕСТИЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

У Федеральному законі «Про інвестиційної діяльність у Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» (1999 р.) дається таке визначення інвестицій: «…інвестиції – грошові кошти, цінні папери, інше майно, в тому числі майнові права, інші права, мають грошову оцінку, що вкладаються в об’єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку і (або) досягнення іншого корисного ефекту».

Таким чином, під інвестиціями в широкому значенні необхідно розуміти грошові кошти, майнові й інтелектуальні цінності держави, юридичних і фізичних осіб, що направляються на створення нових підприємств, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих, придбання нерухомості, акцій, облігацій та інших цінних паперів і активів з метою отримання прибутку і (або) іншого позитивного ефекту.

Інвестиції – більш широке поняття, ніж капітальні вкладення.

По об’єктах вкладення інвестиції прийнято поділяти на портфельні і реальні.

Портфельні (фінансові) інвестиції – вкладення в акції, облігації, інші цінні папери, активи інших підприємств. При здійсненні портфельних інвестицій інвестор збільшує свій фінансовий капітал, отримуючи дивіденди – доход на цінні папери.

Реальні інвестиції – вкладення у створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств. У цьому випадку підприємство-інвестор, вкладаючи кошти, збільшує свій виробничий капітал – основні виробничі фонди і необхідні для їх функціонування оборотні кошти.

В залежності від періоду інвестування виділяють довгострокові (у створення та відтворення основних фондів, матеріальні і нематеріальні активи) і короткострокові інвестиції (в оборотні кошти: товарно-матеріальні запаси, цінні папери тощо).

За формами власності розрізняють спільні, іноземні, державні та приватні інвестиції.

За регіональною ознакою інвестиції поділяють на інвестиції за кордоном та інвестиції всередині країни.

Крім того, за характером участі розрізняють непрямі (передбачається наявність посередника) і прямі інвестиції (пряме вкладення коштів у матеріальний об’єкт).

Короткий опис статті: інвестиції

Джерело: 6. ІНВЕСТИЦІЇ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ / / Інвестиції: Шпаргалка

Також ви можете прочитати