ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБОРОТ . Сайт студентів БарГУ, Барановицький Державний

19.02.2017

ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ

Автор: Maxvel ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБОРОТ . Сайт студентів БарГУ, Барановицький Державний
27-11-2012, 10:05

ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ

Ви не можете скачувати файли з нашого сервера

1. Готівково-грошовий обіг та його економічний зміст

Грошові відносини, пов’язані з грошовими розрахунками між суб’єктами господарювання, між суб’єктами господарювання і державою, між суб’єктами господарювання та їх працівниками, між населенням і державою, між окремими громадянами, здійснюються за допомогою готівкових грошей і в безготівковому порядку. При цьому рух готівкових грошей і безготівкових платіжних засобів найтіснішим чином взаємопов’язані, утворюючи єдиний грошовий обіг.

Готівкові гроші можна визначити як залишки грошових знаків, що мають законну платіжну силу, на руках у населення, в касах банків та суб’єктів господарювання. Можна сказати і по іншому, що готівкові гроші — це банкноти і монети, випущені центральним емісійним банком, що знаходяться в касах банків, а також обертаються поза банківською сферою.

Під нолично-грошовим обігом слід розуміти ту частину сукупного грошового обороту, яка здійснена з використанням готівкових грошей. Хоча готівково-грошовий обіг значно менше, ніж безготівковий, в силу своєї неекономічність порівняно з останнім, він має велике значення. Це пов’язано з тим, що саме цей оборот обслуговує отримання і витрачання більшої частини грошових доходів населення, відносини, пов’язані зі сферою особистого споживання. Саме в готівково-грошовий оборот складається постійно повторюваний кругооборот готівки.

Загальна сума платежів, здійснена готівкою за певний період часу, характеризує розмір готівково-грошового обороту. В нього включаються :

• видачі готівки з кас банків, надходження в ці каси;

• обіг готівки через пошту;

• виплати з кас підприємств, організацій і установ, платежі населення підприємствам, організаціям і установам;

• оборот готівки між громадянами. Готівкові гроші використовуються в переважної частини

у взаємовідносинах держави, суб’єктів господарювання при виплаті доходів населення (заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів тощо), також при оплаті населенням товарів, послуг, податків і т. п. Готівкою здійснюються розрахунки між окремими особами, а також між суб’єктами господарювання за придбані товари та при інших платежах, однак граничні суми таких платежів обмежені.

Управління Національного банку Республіки Білорусь

Система розрахунково-касових центрів НБ РБ

Система комерційних банків (міжбанківські розрахунки готівкою)

Підприємства, організації та установи

(розрахунки готівкою між підприємствами, організаціями і установами)

Населення

(взаєморозрахунки фізичних осіб готівкою)

2. Основи організації касових операцій у народному господарстві

Здійснення емісійно-касового регулювання, касового обслуговування комерційних банків, підприємств, організацій і установ є найважливішим завданням Національного банку Республіки Білорусь. На нього покладаються планування обсягів виробництва, перевезення і зберігання банкнот, створення їх резервних фондів у Нацбанку та його управліннях. Резервні фонди грошових знаків — це запаси не випущених в обіг квитків і монет у сховищах Нацбанку та його розрахунково-касових центрах. Грошові знаки резервних фондів не враховуються при розрахунку грошової маси, так як не беруть участь в обігу, а є резервом. На відміну від них кошти оборотних кас розрахунково-касових центрів постійно перебувають у русі в результаті надходження та вилучення готівки від комерційних банків. Кошти оборотних кас використовуються для задоволення поточної потреби в готівкових грошах, оперативного відновлення зіпсованих банкнот, підтримання їх купюрної складу. При перевищенні суми надходжень готівки над видачею кошти переводяться у резервний фонд, розмір якого Нацбанк встановлює виходячи з розміру оборотної каси, обсягу готівково-грошового обороту і умов зберігання.

Видача готівки підприємствам проводиться в основному за рахунок поточних надходжень готівки в каси кредитних організацій. Для забезпечення своєчасної видачі готівки для кожної кредитної організації встановлюються суми мінімально припустимого залишку готівки в операційній касі на кінець дня. При недостатності поточних надходжень готівкових грошей здійснюється кредитне підкріплення операційних кас за рахунок резервних фондів, при їх надлишку — вилучення готівки. Нацбанк здійснює організацію і контроль за готівковим грошовим обігом. Перевищення витрат над приходом означає випуск грошей в обіг (емісію), перевищення приходу над видатком — вилучення грошей з обігу. Грошова емісія розраховується Нацбанком щомісяця на основі даних про касових оборотах по банківській системі і являє собою різницю між касовим витратою і приходом банків, включаючи дані за касовим приходу і витраті центрального сховища.

Правильна організація обороту готівкових грошей має велике народногосподарське значення. Це пов’язано з тим, що: по-перше, залишок грошей в касах підприємств безпосередньо впливає на розмір грошово маси в обігу; по-друге, від неї залежить швидкість обертання грошей; по-третє, досягається економія витрат, пов’язаних з веденням касових операцій.

Регулювання обороту через каси підприємств, організацій та установ здійснюється банками у процесі виконання ними операцій з організації грошового обігу в країні і касового обслуговування народного господарства. Банківською практикою виробилися такі методи регулювання грошового обороту, як: обмеження касових залишків підприємств, організацій і установ; визначення норм витрат з виручки готівкою; встановлення способів і строків здавання виручки в банк; контроль за витрачанням готівки за цільовим призначенням та ін

Операції з готівкою здійснюються згідно з «Правила ведення касових операцій в Республіці Білорусь». Правила встановлюють єдиний порядок проведення обліку та оформлення касових операцій на території Республіки Білорусь в готівкових білоруських рублях, а також організації контролю за дотриманням правил ведення касових операцій.

Касові операції оприбуткування в касу готівки; дотримання ліміту залишку каси (граничного залишку максимально допустимої суми готівки, яка може знаходитися в касі підприємства, підприємця за станом на кінець робочого дня), порядку і термінів здачі готівкових грошей; прийом готівки у касу підприємства, підприємця; видача готівки з кас підприємства, підприємця та оформлення касових документів; порядок використання виручки; порядок і цільове використання готівкових грошей, отриманих з кас банків; ведення касової книги і зберігання готівки та інших цінностей.

Цим документом визначено порядок прийому і видачі готівки з кас, оформлення касових документів, ведення касової книги, а також зберігання готівки і проведення ревізій каси. Єдині для всіх підприємств, організацій і установ правила виконання касових операцій спрямовані на те, щоб забезпечити необхідну чіткість і строгість у роботі з готівкою, їх правильне витрачання і збереження. Цими ж правилами визначені права банків з перевірки дотримання касової дисципліни.

Під касовою дисципліною розуміється виконання підприємствами, підприємцями правил здійснення прибуткових та видаткових операцій з готівкою, забезпечення витрачання грошей з виручки у дозволених межах, узгоджених з установою банку, встановлених лімітів залишків кас, строків здавання виручки до установи банку або експлуатаційним підприємствам Міністерства зв’язку Республіки Білорусь.

Всі ці правила, норми, визначені відповідно до законодавства Республіки Білорусь, а також нормативними актами Нацбанку. Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операцій покладено на керівників підприємств, головних бухгалтерів, керівників фінансових служб і касирів, підприємців. До підприємств, підприємців, не дотримуються правила ведення касових операцій, застосовуються заходи відповідальності, передбачені законодавством Республіки Білорусь.

Короткий опис статті: готівкові гроші ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ 1. Готівково-грошовий обіг та його економічний зміст Грошові відносини, пов’язані з грошовими розрахунками між суб’єктами господарювання, між суб’єктами господарстві країни грошей, готівки, касових операцій, тим, грошима, банків, готівкою, підприємств, оборот, обороту, Білорусь, Республіки, також, організацій, господарювання, каси, &nbsp, організації, ведення

Джерело: ГОТІВКОВО-ГРОШОВИЙ ОБІГ » Сайт студентів БарГУ — Барановицький Державний Університет

Також ви можете прочитати